امروز

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی

 • نام: سمیه ناصری
  سمت: کارشناس فرهنگی تشکلهای دانشجویی
  تلفن: 2516
 • نام: زینب فتحی زاده
  سمت: کارشناس فرهنگی کانونها و فوق برنامه خواهران
  تلفن: 2516
 • نام: رضا علیزاده
  سمت: مسئول دفتر معاونت/متصدی سمعی و بصری سالن شهید دکتر چمران/انباردار
  تلفن: 2720
 • نام: میرحسن خیری
  سمت: کارپرداز
  تلفن: 2754
 • نام: حسن احمدنژاد
  سمت: کارشناس مسئول انجمنهای علمی دانشجویی
  تلفن: 2720
 • نام: سریه رضایی
  سمت: مسئول دبیرخانه معاونت
  تلفن: 2764
 • نام: نرمین اسماعیلی
  سمت: مسئول سامانه، مسئول اداره امور اجتماعی، فضای مجازی و شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها
  تلفن: 2733
 • نام: طاهره سلطانیان
  سمت: کارشناس نشریات دانشجویی و رییس اداره امور فرهنگی
  تلفن: 2514