کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی

 • نام: سمیه ناصری
  سمت: کارشناس فرهنگی تشکلهای دانشجویی
  تلفن: 2516
 • نام: زهرا نعمتی
  سمت: دبیر کمیته انضباطی داانشجویان
  تلفن: 2728
 • نام: میرحسن خیری
  سمت: کارپرداز
  تلفن: 2754
 • نام: حسن احمدنژاد
  سمت: کارشناس مسئول انجمنهای علمی دانشجویی
  تلفن: 2720
 • نام: خندانی
  سمت: کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارومیه
  تلفن: