کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی

 • نام: دکتر محمد حسن جوادی
  سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه
  تلفن: 2516
 • نام: دکتر حسین خیرفام
  سمت: مدیر امور دانشجویی دانشگاه
  تلفن: 2727
 • نام: دکتر الهام زاده‌هاشم
  سمت: مدیر امور فرهنگی و اجتماعی - مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان
  تلفن: 2720
 • نام: دکتر سلمان فرضعلی‌پور
  سمت: مدیر تربیت بدنی دانشگاه
  تلفن: 2512
 • نام: باقر خندانی
  سمت: کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارومیه و استان
  تلفن:
 • نام: هادی تختی
  سمت: رئیس اداره امور خوابگاه‌ها
  تلفن: 2451
 • نام: رامین رزمی
  سمت: رئیس اداره امور تغذیه
  تلفن: 32759160
 • نام: دکتر افسانه اصولی
  سمت: رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
  تلفن: 2775
 • نام: زهرا مددی
  سمت: رئیس مرکز مشاوره وسبک زندگی
  تلفن: 32759346
 • نام: رقیه امامعلی‌پور
  سمت: رئیس اداره بورس و وام دانشجویی
  تلفن: 2749
 • نام: سمیه ناصری
  سمت: رئیس اداره امور فرهنگی
  تلفن: 2720
 • نام: زهره نعمتی
  سمت: دبیر کمیته انضباطی دانشجویان - کارشناس کمیسیون ماده 1 فرهنگی اساتید
  تلفن: 2728
 • نام: میرحسن خیری
  سمت: کارپرداز معاونت فرهنگی و دانشجویی
  تلفن: 2754
 • نام: مجید حاتمی
  سمت: کارشناس اداره امور تغذیه - اداره امور خوابگاه‌ها
  تلفن: 2293
 • نام: دکتراحمد نوری
  سمت: کارشناس امور تربیت بدنی
  تلفن: 2281
 • نام: زهره آخوندزاده
  سمت: کارشناس مرکز مشاوره و سبک زندگی
  تلفن: 2448
 • نام: ماهرخ جهتی
  سمت: کارشناس مرکز مشاوره و سبک زندگی
  تلفن: 2448
 • نام: رضا پورعلی
  سمت: کارشناس اداره امور تغذیه
  تلفن: 32759160
 • نام: سید علیرضا بنی هاشمی
  سمت: کارشناس اداره امور تغذیه
  تلفن: 2095
 • نام: بلال داداشی
  سمت: کارشناس اداره امور تغذیه
  تلفن: 2511

Pages