کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی

 • نام: مریم شیخلو
  سمت: کارشناس امور خوابگاه‌ها
  تلفن: 2234
 • نام: لیلا بنیادی
  سمت: کارشناس اداره رفاه دانشجویی
  تلفن: 2750
 • نام: لیلا وکیلی
  سمت: کارشناس اداره رفاه دانشجویی
  تلفن: 2751
 • نام: ربابه محمدباقری
  سمت: کارشناس اداره رفاه دانشجویی
  تلفن: 2750
 • نام: محرم امان اله پور
  سمت: امور عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی
  تلفن: 2748
 • نام: معراج محمودی
  سمت: امور عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی
  تلفن: 2720
 • نام: خانعلی سعیدی
  سمت: راننده آمبولانس
  تلفن: 2775
 • نام: محمد صادقی
  سمت: راننده آمبولانس
  تلفن: 2775
 • نام: محمد قلیزاده
  سمت:
  تلفن: 2778
 • نام: نقی یزدانی
  سمت: سرپرست خوابگاه دانشجویی
  تلفن: 2451
 • نام: رضا مهدی دوست
  سمت: سرپرست خوابگاه دانشجویی
  تلفن: 2451
 • نام: رضا علی زاده‌گان
  سمت: سرپرست خوابگاه دانشجویی
  تلفن: 2451
 • نام: عبداله عمرپور
  سمت: خدمات خوابگاه دانشجویی
  تلفن: 2451
 • نام: زینب عباسی
  سمت: سرپرست خوابگاه دانشجویی
  تلفن: 2451
 • نام: خدیجه حسن‌زاده
  سمت: سرپرست خوابگاه دانشجویی
  تلفن: 2451
 • نام: شیوا خانبابایی
  سمت: سرپرست خوابگاه دانشجویی
  تلفن: 2451
 • نام: سحر دشتبان ابراهیمی
  سمت: سرپرست خوابگاه دانشجویی
  تلفن: 2451
 • نام: مصومه منصفان
  سمت: کارشناس
  تلفن: 2312

Pages