دکتر محمدحسن جوادی

معاون فرهنگی و دانشجویی

 


شرح وظايف معاونت فرهنگی دانشجویی

 معاونت فرهنگی و دانشجویی یکی از محوری ترین معاونتهای دانشگاه است که در کنار تبیین نقش فرهنگی و تامین سلامت اجتماعی جامعه دانشگاهی با بستر سازی مناسب، نقش پشتیبانی از حوزه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه را بر عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حیاتی خود در حوزه های تحت نظارت در راستای ایجاد محیطی مطلوب برای محقق ساختن این اهداف گام برمی دارد.

 

این معاونت با طیف گسترده زیر مجموعه های خود، به دنبال تحقق اهداف ذیل میباشد:

- نظارت بر فعاليتهای فرهنگی، دانشجویی، سياسی و اجتماعی دانشگاه و برون سپاری خدمات رفاهی با رعایت پیامدهای فرهنگی و توجیهات اقتصادی 

- تکریم دانشجویان، اعضاء هیأت علمی وکارمندان و تسهیل در خدمات رسانی به آنها

برنامه ريزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی   

- تعامل، هم اندیشی و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی دانشگاه با هدف تحقق اهداف کلان دانشگاه

ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم ميان نهادهای مختلف عقيدتی ، فرهنگی و سياسی دانشجويی از طريق تشکيل جلسات مناسب با دفتر نمايندگی شورای مرکزی نمايندگان مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی  

برنامه ريزی و اجرای فعاليت های فوق برنامه  

ايجاد ارتباط وهمکاری هرچه بيشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری ، فرهنگی و انقلابی بــــــرای شکــــــوفايی بيشتــــر فعاليت های فکری ، فرهنگی و هنری  

نظارت و برنامه ريزی برای توسعه آموزش های عقيدتی، سياسی، اخلاقی و فرهنگی از طريق برگزاری کلاسهـای آموزشی و سمينارها و مجامع فرهنگی ، فکری ، سياسی دانشگاهی و نظارت برآنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسـلامی و انقلابی  

ارزيابی وضعيت کلی اعتقادی ، سياسی و اخلاقی نيروهای دانشگاهی  

فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، سياسی و فرهنگی جامعه  

تلطيف و سالم سازی روابط عمومی ميان استادان ، دانشجويان و کارکنان و برنامه ريزی برای استفاده بهتر نيروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری

- پیگیری و اجرای سیاستها و خط و مشی های ابلاغی از سوی وزارت متبوع، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم

- تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب تامین خوابگاه، تغذیه، بهداشت و درمان، بیمه و فعالیتهای ورزشی

- بررسی و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان و یا راهنمایی و ارجاع آن به بخشهای مرتبط

- نظارت بر حسن انجام امور واحدهای تابعه

- استفاده بهینه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین

- آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه فرهنگی و دانشجویی

- استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب تر

- تهیه اطلاعات و آمار دقیق در حوزه واحدهای تابعه معاونت فرهنگی و دانشجویی طی دوره های مشخص کاری

 

 

معاون فرهنگی و دانشجویی

دکتر محمد حسن جوادی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

دکتر الهام زاده هاشم

مدیر امور دانشجویی

دکتر حسین خیرفام