سومین شماره نشریه دانشجویی خط دانشجو وابسته به جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه منتشر شد.

صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
مدیرمسئول: محمدمهدی احمدی
سردبیر: فاطمه وهابی

جانشین سردبیر: راضیه رضائی
دبیر واحد سیاسی: علی پورآذر
دبیر واحد فرهنگی: معصومه صحت
مدیر اجرایی: مهران زینال زاده
طراح و مدیر هنری: علی خضری
دانلود از طریق لینک زیر:

شماره سوم نشریه خط دانشجو