کسب رتبۀ برتر دومین رویداد استانی جایزۀ جوانی جمعیت در بخش مدیران، توسط آقای دکتر محمدحسن جوادی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه