انتخاب دانشگاه ارومیه با عنوان رتبۀ برتر در حوزۀ مشارکت در فعالیت‌های ورزش دانشجویی

براساس نتایج ارزیابی عملکرد ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از سمت مدیریت تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت عتف، دانشگاه ارومیه با عنوان رتبۀ برتر در حوزۀ مشارکت در فعالیت‌های ورزش دانشجویی انتخاب شد.