دانشجویان دانشگاه ارومیه می‌توانند از طریق لینک‌های ذیل، با توجه‌ به رشتۀ تحصیلی خود، "فرم عضویت در مجمع عمومی انجمن‌های علمی‌دانشجویی دانشگاه ارومیه" را تکمیل نمایند.
انجمن‌های دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
b2n.ir/aomumi
انجمن‌های دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت
b2n.ir/eomumi
انجمن‌های دانشکدۀ برق
b2n.ir/bomumi
انجمن‌های دانشکدۀ دامپزشکی
b2n.ir/domumi
انجمن‌های دانشکدۀ علوم پایه و دانشکدۀ شیمی
b2n.ir/oomumi
انجمن‌های دانشکدۀ علوم ورزشی (انجمن علوم ورزشی)
b2n.ir/vomumi
انجمن‌های دانشکدۀ فنی و مهندسی
b2n.ir/fomumi
انجمن‌های دانشکدۀ کشاورزی
b2n.ir/komumi
انجمن‌های دانشکدۀ منابع طبیعی
b2n.ir/momumi
انجمن‌های دانشکدۀ معماری، شهرسازی و هنر
b2n.ir/homumi

انجمن‌های بین رشته‌ای
b2n.ir/omumi2
مهلت ثبت‌نام: ۲۰ دی الی ۳۰ بهمن ۱۴۰۲