مهلـت ثبت‌نـام متقاضـیان فراخـوان بورس هنر تا تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

شایان ذکر است دسـتورالعمل و فرم ثبت‌نام متقاضـیان ادامه تحصیل در خارج از کشور در سال ۱۴۰۲ در سامانه یکپارچه بورس سازمـان امـور دانشـجویان در آدرس زیر در گزینـه «سبد جامع بورس تحصیلی، بورس هنر» قرار دارد.

https://sib.saorg.ir/