قهرمانی تیم فوتبال دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه ارومیه در مسابقات فوتبال جشنوارۀ پاییزۀ بین‌ دانشکده‌ای

این مسابقات در بخش پسران در قالب جشنوارۀ پاییزۀ درون‌دانشگاهی و با شرکت ۷ تیم در زمین چمن دانشگاه ارومیه برگزار شد و در نهایت، تیم دانشکدۀ علوم ورزشی به مقام قهرمانی رسید.