کلیپ آشنایی دانشجویان با قوانین اخلاقی در شیوه‌نامه انضباطی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مستدعی است کلیپ فوق را به طور کامل مشاهده فرمایید.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه