روش پرداخت هزینه درخواست‌های کمیسیون موارد خاص

تذکر مهم: صرفاً از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سایت دانشگاه ارومیه انجام پذیر می‌باشد.

توجه: فیش واریزی مقاطع تحصیلی مختلف در بار اول و دفعات بعدی با یکدیگر متفاوت است‌.