محمدمهدی احمدی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد.

پس از برگزاری اولین جلسه بیست و ششمین شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، محمدمهدی احمدی دبیرکل جدید این اتحادیه دانشجویی شد.

وی دبیری جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه را در کارنامه دارد.

معاونت فرهنگی و دانشجویی این انتخاب را به ایشان و جامعه دانشجویی تبریک عرض می نماید.