مسابقه سراسری کتابخوانی نماز با موضوع نماز در سیره و سخن امام رضا (ع)

منبع مسابقه: کتاب نماز در سیره و سخن امام رضا (ع)

شروع مسابقه :21 مردادماه 1402 لغایت 21 مهرماه 1402