اردوی جهادی عهد خدمت تابستان ۱۴۰۲ در منطقه اسلام آباد شهرستان ارومیه

• این اردو به همت بسیج دانشجویی و با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در منطقه اسلام آباد ارومیه در حال برگزاری می‌باشد.