جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

مباحثه طرح کلی اندیشه اسلامی

به مدت هشت جلسه
به صورت حضوری و مجازی