محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن‌کریم توسط دانشجویان ایرانی و بین المللی دانشگاه ارومیه