دکتر جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در دوره توانمندسازی دانشجویان فعال فرهنگی‌، سیاسی‌ و اجتماعی بیان داشتند:

جهاد تبیین یعنی تلاش همه‌جانبه برای اظهار حقایق مسلم و تحلیل صادقانه واقعیات با استفاده هنرمندانه از همه ابزار انتقال مفاهیم برای جلوگیری از تحریف و استحاله فرهنگی.

• ایشان در بخش دیگری از صحبت‌ها بیان کردند:

قرآن خودش را تبیان و مبین و بیان معرفی کرده و از چنان منطق و جذابیتی برخوردار است که مهم‌ترین عامل پیش‌روی اسلام در همه اقطار عالم محسوب می‌شود لذا دشمنانش به نام آزادی بیان اقدام به سوزاندن بیان می‌کنند چون توان تحدی با آن را ندارند.

• ریشه اینگونه توحش‌ها اندیشه‌های شیطانی پراگماتیسم است که حقیقت را مساوی با منافع من می‌داند و به خود اجازه می‌دهد که هر کتاب و انقلاب و دولت و ملتی که هژمونی آن‌ها را نپذیرد به بهانه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر علیه آن آتش به‌پا کند.