به همت سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ ارومیه، اولین دوره کارگاه‌های آموزشی توانمندسازی کارشناسان کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های سراسری و مؤسسات آموزش عالی منطقه سه کشور در پردیس شهر دانشگاه ارومیه برگزار گردید

دانشگاه‌ها و مؤسسات منطقه سه کشور شامل استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل می‌باشند.

در این کارگاه‌ها بررسی موارد ابهام و مشکلات اجرایی شوراهای بررسی موارد خاص مورد تجزیه و تحلیل و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهایی در رابطه با این موارد ارائه گردید.

جناب آقای دکتر ارژنگ معاون محترم امور دانشجویان سازمان، جناب آقای دکتر دانشور مدیر کل محترم امور دانشجویان و خانم رباط جزی معاون محترم اداره کل امور دانشجویان از مدرسین این کارگاه‌های توانمند سازی بودند.

در روز اول جناب آقای دکتر علیجانپور رئیس محترم دانشگاه ارومیه ضمن خوش‌آمد گویی، به ارائه مواردی در مورد ضرورت ایجاد وحدت رویه در صدور آراء کمیسیون بررسی موارد خاص، ماند دانشجویی سنوات گذشته در دانشگاه‌ها و ضرورت حفظ کرامت و آرامش دانشجویان پرداختند و تأکید کردند که درخواست‌های مربوط به کمیسیون موارد خاص باید با دقت عمل بالاتری مورد پذیرش یا مخالفت قرار بگیرد.

در ادامه جناب آقای دکتر جوادی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه گزارشی در مورد میزان پرونده‌های بررسی شده در شورای کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارومیه و کمیسیون موارد خاص استانی پرداختند.