غارت مطلق

 مروری بر تاراج منابع سرزمینی ایران توسط انگلیس