گفتگو با: دکتر جوادی (معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه)