روش پرداخت، شماره حساب و شناسه پرداخت بانک ملی جهت پرداخت درخواست‌های کمیسیون موارد خاص

توجه: فیش واریزی مقاطع تحصیلی مختلف در بار اول و دفعات بعدی با یکدیگر متفاوت است‌.