همفر جاسوس مشهور انگلیسی به عوامل نیرو بخش مسلمانان پرداخته و گفته است:

زنان مسلمان با حجاب‌اند و این امر موجب شده که فساد و فحشا در جوامع آن‌ها سرایت نکند. انواع مفاسد از زنا، لواط، شراب و قمار را باید بین مسلمانان شایع کرد. در مورد خام کردن جوانان مسلمان چه دختر و چه پسر باید کوشید و آن‌ها را در عقاید مردد ساخت. از طریق مدارس، کتاب‌ها، مجلات و جراید و رادیو آنان را فاسد ساخت. باید در مورد تحقیر زن در اجتماعات اسلامی کوشش کرد و حق و حقوق او را وارونه جلوه داد.

تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، ص 75