عیدی ریاست محترم دانشگاه دکتر احمد علیجانپور به بانوان شاغل دانشگاه (کارمندان و اعضای محترم هیأت علمی) به‌مناسبت دهه مبارک کرامت

در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شد:

1- اهداء پاداش از سوی دانشگاه برای فرزند اول مبلغ ۵ میلیون تومان، فرزند دوم ۱۰ میلیون تومان و فرزند سوم ۱۵ میلیون تومان

2- حل مشکل سرویس ایاب و ذهاب مادران دارای فرزندان زیر شش سال جهت استفاده از پاس ساعتی

3- تعهد پرداخت حقوق کامل از طرف دانشگاه برای کلیه بانوان شاغل (اعم از کارمند یا هیأت علمی) هنگام استفاده از مرخصی زایمان