ضمن عرض تبریک به داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۲، به اطلاع می‌رساند مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ارومیه در راستای رفاه داوطلبانی که درخواست اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی را دارند تمهیداتی را فقط برای یک شب قبل از مصاحبه دکتری در نظر گرفته که به شرح زیر می‌باشد:

۱- دانشجویان پسر به کوی خوابگاهی پسران واقع در پردیس نازلو جنب دانشکده دامپزشکی مراجعه نمایند.

۲- دانشجویان دختر به خوابگاه طوبی واقع در پردیس نازلو - انتهای بلوار شهید سلیمانی مراجعه نمایند.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه ارومیه