عرض تبریک بابت انتخاب خانم دکتر الهام زاده‌هاشم مدیر امور فرهنگی و اجتماعی و مشاور رئیس دانشگاه ارومیه به‌عنوان عضو اتاق فکر بانوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری