نشست شورای معاونین و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های منطقه سه کشور دانشگاه ارومیه برگزار گردید.
 در این نشست، ساختار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی از طرف معاونین و مدیران این حوزه جهت بهبود عملکرد و همچنین رفع موانع پیش رو، ارائه گردید.