• این بازدید به همت انجمن علمی دانشجویی فیزیک و با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه، روز دوشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه از رصدخانه شهر ارومیه در راستای آشنایی دانشجویان با مشاهده و بررسی و اندازه‌گیری اجرام و پدیده های آسمانی، با حضور آقای دکتر عبدی سرای مدیر گروه محترم گروه فیزیک و استاد مشاور انجمن علمی فیزیک و دانشجویان علاقمند برگزار گردید.