این بازدید به همت انجمن علمی دانشجویی تاریخ و با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه، از موزه‌های تاریخ طبیعی، مردم‌ شناسی، باستان‌ شناسی و کلیسای ننه مریم در شهر ارومیه صورت پذیرفت.

• هدف از این بازدید‌ها آشنایی دانشجویان با هویت ملی و فرهنگی منطقه بود.

• این بازدید با حضور خانم دکتر احمدوند استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی تاریخ و دانشجویان عزیز برگزار گردید.