نشـریه مشـترک دفتر مشـاوره و سـلامت وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری و مرکـز مشـاوره دانشـگاه تهـران با عنوان پیام مشاور در خدمت دانشگاهیان دانشگاه ارومیه می‌باشد:

دانلود فایل نشریه پیام مشاور