روزه داران مه قرآن رمضان نزدیڪ است

 رو به پایان شده شعبان رمضان نزدیڪ است 

 مستی و فیض سـحر منتظر عـشّاق است

ماه پر برڪت یزدان رمضان نزدیڪ است 

 فرا‌ رسیدن رمضان المبارک برعاشقان حریم الهی مقبول و خجسته باد