مدیریت تربیت بدنی و دانشکده علوم ورزشی با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می کنند:

وبینار آموزشی آشنایی با رشته ورزشی هندپلو 

مدرس: دکتر سید محمد کاشف 

ویژه دانشگاهیان دانشگاه ارومیه

زمان: یکشنبه 14 اسفند - ساعت 11:30 الی 13:00

لینک برگزاری وبینار:

b2n.ir/handp