انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک برگزار می کند
کارگاه آموزشی آشنایی با فنآوری پیل سوختی

 جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پوستر دوره مراجعه گردد.