ویژه‌نامه انقلاب نشریه خط دانشجوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه منتشر شد...

• صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

سردبیر و مدیرمسئول: فاطمه وهابی / جانشین سردبیر: راضیه رضائی / مدیر هنری: علی خضری

• موضوعات:

1- انقلاب اسلامی بالاتر از سقوط پهلوی
2- راز ماندگاری در صفحه تاریخ
3- دیکته زندگی به قلم غرب یا اسلام
4- جریان نفاق اینبار در مبارزه با شهید مظلوم
5- گذر از رسالت فریبایی به منزلت انسانی

• شعر: بانگ الله اکبر

• هیئت تحریریه: هادی نجفی، معصومه صحت، رحیمه آذرنیوشه، فاطمه وهابی، فاطمه یوسفی

▪️ شاعر: فاطمه اردشیری

• دانلود نشریه از طریق لینک زیر:

https://b2n.ir/u38491