انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک برگزار می کند

با حضور مدیریت محترم گروه : دکتر علیزاده

چالش های انتخاب واحد

چهارشنبه 12 بهمن ما ساعت 10 صبح

دانشجویان رشته مکانیک ورودی 1401 برای شرکت در جلسه اینجا را کلیک کنند