مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که تاکنون نسبت به پر کردن پرسشنامه کارنامه سلامت روان اقدام ننموده اند می‌رساند

که هر‌چه سریعتر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند. 

لازم به ذکر است که در صورت عدم تکمیل پرسشنامه و اقدام فوری، اعمال محدودیت‌هایی در خدمات رفاهی دانشجویان به وجود خواهد آمد.

 آدرس:

portal.saorg.ir/mentalhealt
بدیهی است در صورت عدم همکاری هرگونه عواقب آموزشی به عهده خود دانشجو می‌باشد.