#ویژه

 مفدامدیا | ویدیو کلیپ توضیحات دکتر جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در خصوص احکام مربوط به تجمعات اخیر