انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب برگزار می کند 

وبینار آموزشی  Gene expression programming

زمان برگزاری : یکشنبه 13 دیماه ساعت 18:30

لینک برنامه :https://www.skyroom.online/ch/urmia.university/gene-expression-programing