مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که تاکنون نسبت به پر کردن پرسشنامه کارنامه سلامت روان اقدام ننموده اند می‌رساند

که هر‌چه سریعتر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.

 آدرس:

portal.saorg.ir/mentalhealt


بدیهی است در صورت عدم همکاری هرگونه عواقب آموزشی به عهده خود دانشجو می‌باشد.