صحبت‌های مشاورین مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه درباره مهارت‌های مطالعه و اضطراب امتحان 

مشاورین: 

1- سرکار خانم هانیه پاکروان

2- سرکار خانم زهرا صنعتی