اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان برگزار می گردد...

محورهای جشنواره:

1-سلامت و سبک زندگی

2- سلامت دانشگاه

3-سلامت و فناوری

4- سلامت و آینده پژوهی

آخرین مهلت ارسال آثار : 14 بهمن 1401