صحبت‌های سرکار خانم دکتر اصولی رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ارومیه درباره تغذیه سالم ایام امتحانات  

تذکر: خواهشمند است رعایت پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شتسشوی دست ها کاملاً و کما فی السابق صورت گیرد.