مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه در تاریخ 1401/09/07 اقدام به برگزاری " کارگاه رویکرد نوین HIV " نمود. این کارگاه در محل مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه با حضور همیاران سلامت و تعدادی از دانشجویان و با تدریس سرکار خانم زهره آخوندزاده کارشناس مرکز مشاوره و عضو هسته آموزشی رویکرد نوین HIV برگزار شد.

در این کارگاه موارد زیر توسط مدرس آموزش داده شد:

1- تغییر نگرش افراد نسبت به این بیماری

2- داشتن یکسری گام های مشترک در ترویج این رویکرد

3- از بین بردن انگ یا تبعیض در این زمینه

4- جلوگیری از ایجاد ترس از این بیماری برای پیشگیری از رفتارهای پر خطر

5- ترویج و ترغیب جهت تشخیص و ادامه درمان