مفدامدیا | ده سوال از همه معترضان و اغتشاشگران

سوال کردن که جرم نیست!!!

 از میان صدها سوال بی جواب از اپوزیسیون تحت حمایت قدرت های شیطانی عبری ، عربی و غربی این ۱۰ سوال را مطرح می کنیم...

هر چند می‌دانیم هنر و صفت ذاتی آن‌ها دروغ، مغلطه، سفسطه، تحریف، فریب و هوچیگری و شارلاتانیزم فرهنگی و سیاسی است.