کارگاه آموزشی "تاب آوری در خانواده؛ چالش ها و راهکارها" با حضور آقای دکتر عیسی زادگان به عنوان مدرس کارگاه و آقای دکتر سپهر، رییس دانشکده کشاورزی و خانم دکتر زاده هاشم، مدیر فرهنگی و اجتماعی و مشاور رییس دانشگاه در امور بانوان و خانواده دانشگاه و اساتید محترم دانشکده کشاورزی به همت مشاور محترم فرهنگی، اجتماعی دانشکده کشاورزی و حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

در این کارگاه، دکتر عیسی زادگان در خصوص وضعیت موجود و چالش های زندگی افراد مواردی را بیان نموده و با اشاره به توجه به محرک های داخلی در زندگی از جمله محرک های حسی، عصبی، هشیاری، بدن، ذهن و عواطف و محرک های خارجی از جمله مردم، رویدادها، حوادث، در ادامه به راهکارهای افزایش تاب آوری در خانواده از جمله افزایش توانایی کنترل ذهن، توانایی پذیرش موانع موجود در زندگی، مهارت حل مسئله، مهارت ارتباطات اجتماعی اشاره نمودند و همچنین بیان نمودند که در همه این موارد، تاب آوری قابلیت آموزش پذیری و یادگیری را دارد، در واقع مهارت تاب آوری آموختنی است و با آموزش این مهارت به افراد می توان سطح سلامت روانی و هیجانی آنان را افزایش داد و احساس رضایت مندی از زندگی را بالا برد.