تصاویری از سرگیری تمرینات کانون تئاتر در مجتمع فرهنگی و هنری دانشگاه ارومیه که سال ها به دلیل ویروس منحوس کرونا به تعلیق در آمده بود.