برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون فیلم و عکس دانشگاه ارومیه و تشریح وظایف، کارکردها و رسالت های این کانون به اعضا توسط کارشناس مجتمع فرهنگی دانشگاه ارومیه انجام پذیرفت...