سمت نام و نام خانوادگی
دبیـر علی خضری 
نائب دبیـر معین رستمیان
عضو شورای مرکزی شایان قاسم پور
عضو شورای مرکزی زهرا حسین زاده
عضو شورای مرکزی غزاله قربانی
عضو شورای مرکزی سیران محمدی پور
عضو شورای مرکزی افشین غفارخانی