مفدامدیا-رسانه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه تقدیم می کند:
 صحبت های دکتر جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه با دانشجویان عزیز درباره حوادث اخیر در دانشگاه ارومیه منتشر شد.

 قسمت اول

 

قسمت دوم

 

 

مطالب مرتبط:
شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان