شامل سالن آمادگی جسمانی و ایروبیک و تجهیزات مربوطه و حرکات اصلاحی

محل: خیابان کاشانی .جنب خوابگاه مقدم(دخترانه)