شامل سالن ایروبیک .دستگاههای آنالیز ترکیبات بدن. و سایر تجهیزات آزمایشگاهی و ارزیابی بدنی و اسکلتی و حرکات اصلاحی

محل: پردیس شهر.طبقه فوقانی استخر